SMI Lynx

SMI Lynx

SMI Lynx 搭載のThinkPad

 • EM+
  • i1200(1161)
  • 240X(2609)
 • EM4
  • 130(1171)
  • i1200(1161)
 • EM4+
  • 130(1171)
  • i1200(1161)
  • 240Z(2609)
  • i1124(2609)